top of page

Ochrona danych

1. Ochrona danych w skrócie Informacje ogólne

Poniższe informacje zapewniają prosty przegląd tego, co dzieje się z Twoimi danymi osobowymi podczas odwiedzania tej witryny. Dane osobowe to wszystkie dane, za pomocą których można Cię osobiście zidentyfikować. Szczegółowe informacje na temat ochrony danych można znaleźć w naszym oświadczeniu o ochronie danych wymienionym poniżej tego tekstu.

Gromadzenie danych na tej stronie internetowej


Kto jest odpowiedzialny za zbieranie danych na tej stronie internetowej?

Przetwarzanie danych na tej stronie internetowej jest wykonywane przez operatora strony. Dane kontaktowe tych osób można znaleźć w sekcji „Informacje dotyczące organu odpowiedzialnego” w niniejszym oświadczeniu o ochronie danych.

Jak zbieramy Twoje dane?

Z jednej strony Twoje dane są gromadzone, gdy nam je przekazujesz. To może być dla. Np. Dane, które podajesz w formularzu kontaktowym.

Inne dane są rejestrowane automatycznie lub za Twoją zgodą, kiedy odwiedzasz stronę internetową przez nasze systemy informatyczne. Są to głównie dane techniczne (np. Przeglądarka internetowa, system operacyjny czy godzina wyświetlenia strony). Dane te są zbierane automatycznie po wejściu na tę stronę internetową.

Do czego wykorzystujemy Twoje dane?

Niektóre dane są zbierane w celu zapewnienia bezbłędności serwisu. Inne dane mogą być wykorzystywane do analizy zachowania użytkownika.

Jakie masz prawa w stosunku do swoich danych?

W każdej chwili masz prawo do nieodpłatnego uzyskania informacji o pochodzeniu, odbiorcy i celu przechowywanych danych osobowych. Masz również prawo do żądania sprostowania lub usunięcia tych danych. Jeżeli wyraziłeś zgodę na przetwarzanie danych, możesz w każdej chwili cofnąć tę zgodę na przyszłość. Masz również prawo zażądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych w określonych okolicznościach. Przysługuje Ci również prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego.

Możesz skontaktować się z nami w dowolnym momencie, jeśli masz dalsze pytania dotyczące ochrony danych.

2. Sieci hostingu i dostarczania treści (CDN) WIX

Hostujemy naszą witrynę internetową pod adresem Wix.com Ltd., 40 Namal Tel Aviv St., Tel Awiw 6350671, Izrael (dalej: „WIX”).

WIX narzędzie do tworzenia i hostowania stron internetowych. Kiedy odwiedzasz naszą stronę internetową, zachowanie użytkowników, źródła odwiedzających, region odwiedzających witrynę i liczba odwiedzających są analizowane za pomocą WIX. WIX przechowuje w Twojej przeglądarce pliki cookie, które są niezbędne do prezentacji strony internetowej i zapewnienia bezpieczeństwa (niezbędne pliki cookie).

Dane są przechowywane na serwerach WIX w Izraelu. Izrael jest krajem trzecim, który jest bezpieczny zgodnie z prawem o ochronie danych. Oznacza to, że Izrael ma poziom ochrony danych, który odpowiada poziomowi ochrony danych w Unii Europejskiej.

Szczegóły można znaleźć w oświadczeniu o ochronie danych WIX: https://de.wix.com/about/privacy.

Korzystanie z WIX opiera się na art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Mamy uzasadniony interes w prezentowaniu naszej strony internetowej tak rzetelnie, jak to tylko możliwe. Jeżeli zażądano odpowiedniej zgody, przetwarzanie odbywa się wyłącznie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO; zgoda może zostać w każdej chwili wycofana.

3. Informacje ogólne i obowiązkowe informacje o ochronie danych

Operatorzy tej strony bardzo poważnie traktują ochronę Twoich danych osobowych. Twoje dane osobowe traktujemy jako poufne i zgodnie z ustawowymi przepisami o ochronie danych oraz niniejszym oświadczeniem o ochronie danych.

Podczas korzystania z tej witryny gromadzone są różne dane osobowe. Dane osobowe to dane, za pomocą których można Cię osobiście zidentyfikować. Niniejsze oświadczenie o ochronie danych wyjaśnia, jakie dane zbieramy i do czego je wykorzystujemy. Wyjaśnia również, w jaki sposób iw jakim celu się to robi.

Zwracamy uwagę, że transmisja danych w Internecie (np. Podczas komunikacji przez e-mail) może mieć luki w zabezpieczeniach. Pełna ochrona danych przed dostępem osób trzecich nie jest możliwa.

Uwaga na temat odpowiedzialnego organu

Organem odpowiedzialnym za przetwarzanie danych na tej stronie internetowej jest:

Doreen Heuer

Gauseworth 19

31311 Uetze

Organem odpowiedzialnym jest osoba fizyczna lub prawna, która samodzielnie lub wspólnie z innymi decyduje o celach i środkach przetwarzania danych osobowych (np. Nazwiska, adresy e-mail itp.).

Okres przechowywania

O ile w niniejszym oświadczeniu o ochronie danych nie określono konkretnego okresu przechowywania, Twoje dane osobowe pozostaną u nas do momentu ustania celu przetwarzania danych. Jeśli złożysz uzasadniony wniosek o usunięcie lub cofniesz zgodę na przetwarzanie danych, Twoje dane zostaną usunięte, chyba że będziemy mieć inne prawnie dopuszczalne powody przechowywania Twoich danych osobowych (np. Okresy podatkowe lub handlowe); w tym drugim przypadku usunięcie następuje po ustaniu tych powodów.

Uwaga dotycząca przesyłania danych do USA

Na naszej stronie zintegrowane są narzędzia firm z USA. Gdy te narzędzia są aktywne, Twoje dane osobowe mogą być przekazywane na amerykańskie serwery odpowiednich firm. Chcielibyśmy zwrócić uwagę, że USA nie są bezpiecznym krajem trzecim w rozumieniu unijnych przepisów o ochronie danych. Firmy amerykańskie są zobowiązane do ujawnienia danych osobowych organom bezpieczeństwa bez możliwości wniesienia przez Ciebie jako osoby zainteresowanej działań prawnych. Nie można zatem wykluczyć, że władze USA (np. Tajne służby) przetwarzają, oceniają i trwale przechowują Twoje dane na serwerach w USA w celach monitorowania. Nie mamy wpływu na te czynności przetwarzania.

Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych

Wiele operacji przetwarzania danych jest możliwych tylko za Twoją wyraźną zgodą. W każdej chwili możesz odwołać swoją zgodę. Odwołanie nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, które miało miejsce przed odwołaniem.

Prawo do sprzeciwu wobec gromadzenia danych w szczególnych przypadkach i do bezpośredniej reklamy (art. 21 RODO)

JEŚLI PRZETWARZANIE DANYCH NA PODSTAWIE ART. 6 ABS. 1 LIT. E LUB F RODO, MASZ W DOWOLNYM CZASIE PRAWO DO SPRZECIWU PRZETWARZANIA SWOICH DANYCH OSOBOWYCH Z PRZYCZYN WYNIKAJĄCYCH Z TWOJEJ SPECJALNEJ SYTUACJI; DOTYCZY TO RÓWNIEŻ PROFILOWANIA NA PODSTAWIE NINIEJSZYCH POSTANOWIEŃ. ODPOWIEDNIE PODSTAWY PRAWNE, NA KTÓRYCH WYMAGANE jest PRZETWARZANIE, MOŻNA ZNALEŹĆ W NINIEJSZEJ POLITYCE PRYWATNOŚCI. W PRZYPADKU SPRZECIWU, NIE PRZETWARZAMY TWOICH DANYCH OSOBOWYCH, NA KTÓRYCH DOTYCZY, CHYBA ŻE MOŻEMY PODAĆ OBOWIĄZKOWE PRZYCZYNY PRZETWARZANIA, KTÓRE WYSTĘPUJE, WYKONUJE LUB WYKONUJE TWOJE INTERESY, ZACHOWUJE ZASTRZEŻENIE PRAW ZGODNIE Z ART. 21 UST.1 RODO).

JEŚLI TWOJE DANE OSOBOWE SĄ PRZETWARZANE W CELU REKLAMY BEZPOŚREDNIEJ, MASZ PRAWO W KAŻDYM CZASIE SPRZECIWIEĆ PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH W CELU TAKIEJ REKLAMY

WSTAWIĆ; DOTYCZY TO RÓWNIEŻ PROFILOWANIA W ZAKRESIE W ZWIĄZKU Z TAKĄ REKLAMĄ BEZPOŚREDNĄ. W PRZYPADKU SPRZECIWU, TWOJE DANE OSOBOWE NIE BĘDĄ JUŻ WYKORZYSTANE W CELU REKLAMY BEZPOŚREDNIEJ (SPRZECZ ZGODNIE Z ART. 21 (2) RODO).

Prawo do odwołania się do właściwego organu nadzorczego

W przypadku naruszenia RODO osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim ich zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca zarzucanego naruszenia. Prawo do wniesienia skargi istnieje bez uszczerbku dla innych administracyjnych lub sądowych środków odwoławczych.

Prawo do przenoszenia danych

Masz prawo do tego, aby dane, które przetwarzamy automatycznie na podstawie Twojej zgody lub w ramach realizacji umowy przekazanej Tobie lub stronie trzeciej, w powszechnym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Jeśli zażądasz bezpośredniego przekazania danych innej osobie odpowiedzialnej, nastąpi to tylko wtedy, gdy będzie to technicznie wykonalne.

Szyfrowanie SSL lub TLS

Ze względów bezpieczeństwa oraz w celu ochrony transmisji poufnych treści, takich jak zamówienia lub zapytania, które wysyłasz do nas jako operatora strony, ta strona używa szyfrowania SSL lub TLS. Połączenie szyfrowane można rozpoznać po tym, że wiersz adresu przeglądarki zmienia się z „http: //” na „https: //” oraz po symbolu kłódki w linii przeglądarki.

Jeśli szyfrowanie SSL lub TLS jest włączone, dane, które nam przekazujesz, nie mogą być odczytane przez osoby trzecie.

Informacje, usuwanie i poprawianie

W ramach obowiązujących przepisów prawa przysługuje Ci prawo do bezpłatnej informacji o przechowywanych danych osobowych, ich pochodzeniu i odbiorcy oraz celu przetwarzania danych oraz w razie potrzeby prawo do ich poprawiania lub usunięcia. W każdej chwili możesz skontaktować się z nami, jeśli masz dalsze pytania na temat danych osobowych.

Prawo do ograniczenia przetwarzania

Masz prawo zażądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych. W tym celu możesz w każdej chwili skontaktować się z nami. Prawo do ograniczenia przetwarzania przysługuje w następujących przypadkach:

Jeśli kwestionujesz dokładność przechowywanych przez nas danych osobowych, zwykle potrzebujemy czasu, aby to sprawdzić. Na czas trwania testu przysługuje Ci prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych.
Jeżeli przetwarzanie Twoich danych osobowych było / odbywa się niezgodnie z prawem, zamiast usunięcia możesz zażądać ograniczenia przetwarzania danych.

Jeśli nie potrzebujemy już Twoich danych osobowych, ale potrzebujesz ich do wykonywania, obrony lub dochodzenia roszczeń prawnych, masz prawo zażądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych zamiast ich usunięcia.
Jeśli złożyli Państwo sprzeciw zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO, należy rozważyć Państwa i nasze interesy. Dopóki nie jest jeszcze jasne, czyje interesy przeważają, masz prawo żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych.

Jeżeli ograniczyłeś przetwarzanie swoich danych osobowych, dane te - poza ich przechowywaniem - mogą być wykorzystywane wyłącznie za Twoją zgodą lub w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej. lub ze względu na ważny interes publiczny przetwarzany przez Unię Europejską lub państwo członkowskie.

4. Zbieranie danych na tej stronie. Zapytaj przez e-mail, telefon lub faks

Jeśli skontaktujesz się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej, telefonu lub faksu, Twoje żądanie, w tym wszystkie dane osobowe z niego pochodzące (imię i nazwisko, żądanie), będą przez nas przechowywane i przetwarzane w celu przetworzenia Twojego żądania. Nie przekazujemy tych danych bez Twojej zgody.

Dane te są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, o ile Twoje żądanie wiąże się z wykonaniem umowy lub jest niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy. We wszystkich innych przypadkach przetwarzanie odbywa się na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu, polegającego na skutecznym przetwarzaniu przesłanych do nas zapytań (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) lub na podstawie Twojej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). ), jeśli o to zapytano.

Dane, które przesyłasz do nas za pośrednictwem zapytań kontaktowych, pozostaną u nas do czasu, aż zażądasz od nas ich usunięcia, cofnięcia zgody na przechowywanie lub ustanie cel przechowywania danych (np. Po przetworzeniu Twojego żądania). Obowiązkowe przepisy ustawowe - w szczególności ustawowe okresy przechowywania - pozostają nienaruszone.

5. Wtyczki i narzędzia


YouTube z rozszerzoną ochroną danych

Ta strona internetowa integruje filmy z YouTube. Operatorem strony internetowej jest Google Ireland Limited („Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia.

Korzystamy z YouTube w rozszerzonym trybie ochrony danych. Według YouTube ten tryb zapewnia, że ​​YouTube nie przechowuje żadnych informacji o odwiedzających tę witrynę internetową, zanim obejrzą wideo. Jednak przekazywanie danych partnerom YouTube niekoniecznie jest wykluczone przez rozszerzony tryb ochrony danych. W ten sposób YouTube łączy się z siecią Google DoubleClick niezależnie od tego, czy oglądasz film.

Gdy tylko uruchomisz wideo YouTube na tej stronie, nawiązywane jest połączenie z serwerami YouTube. Serwer YouTube jest informowany, które z naszych stron odwiedziłeś. Jeśli jesteś zalogowany na swoje konto YouTube, umożliwiasz YouTube przypisanie swojego zachowania podczas surfowania bezpośrednio do Twojego osobistego profilu. Możesz temu zapobiec, wylogowując się ze swojego konta YouTube.

Ponadto YouTube może zapisywać różne pliki cookie na Twoim urządzeniu po uruchomieniu wideo lub korzystać z porównywalnych technologii rozpoznawania (np. Odcisków palców urządzenia). W ten sposób YouTube może otrzymywać informacje o osobach odwiedzających tę witrynę. Informacje te służą między innymi do zbierania statystyk wideo, poprawy przyjazności dla użytkownika i zapobiegania próbom oszustwa.

W razie potrzeby dalsze operacje przetwarzania danych mogą zostać uruchomione po uruchomieniu wideo YouTube, na które nie mamy wpływu.

YouTube służy do atrakcyjnej prezentacji naszych ofert online.

Stanowi to uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.Jeśli zażądano odpowiedniej zgody, przetwarzanie odbywa się wyłącznie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO; zgoda może zostać w każdej chwili wycofana.

Więcej informacji na temat ochrony danych w YouTube można znaleźć w oświadczeniu o ochronie danych pod adresem: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

Licznik gości z besucherzaehler-kostenlos.de

Ta witryna korzysta z zewnętrznego licznika do rejestrowania liczby odsłon. Aby to zrobić, skrypt Java jest ładowany z zewnętrznej witryny internetowej. Serwer https://www.besucherzaehler-kostenlos.de zapisuje adres IP dostępu zazwyczaj anonimowo i przez określony czas w pliku LOG. Jest to regularnie i nieodwołalnie usuwane.

W celu zapewnienia prawidłowego działania licznika, licznik odwiedzających zapisuje również tzw. Sesyjny plik cookie na komputerze gościa. Zwykle jest to usuwane z przeglądarki zaraz po jej zamknięciu. W tym pliku cookie nie są przechowywane żadne dane osobowe. Zawiera tylko informacje o dostępnej domenie, a także tag logiczny (prawda / fałsz), aby oznaczyć odwiedzającego jako już policzonego.

Poza tym z licznika odwiedzających nie są zbierane żadne dane osobowe ani osobowe. Śledzenie lub przydzielanie dostępów nie jest w żadnym momencie możliwe.

Źródło:

eRecht24

bottom of page